Stroke is an emergency
El derrame cerebral es una emergencia
中風是一種危急的情況
Đột qụy là một trường hợp nguy cấp
Ang stroke ay isang emergency
سکته یک اورژانس است

Learn the signs of a stroke.
Your quick action could save a life.
Call 911 or go to the hospital immediately.

Click for English

Aprenda las señales de un derrame cerebral. Con su pronta acción puede salvar una vida.
Llame al 911 o vaya al hospital inmediatamente.

Click para Español

辨識中風症狀能夠在緊急關頭
可以救回一條生命.
請至電911或立既前往醫院求治.

請按中文

Tìm hiểu các dấu hiệu của sự đột qụy. Phản ứng nhanh chóng của bạn có thể cứu một mạng người.
Gọi 911 hoặc đến bệnh viện ngay lập tức.

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Việt

Alamin ang mga palatandaan ng stroke. Ang iyong mabilis na pagkilos ay maaaring makatipid ng isang buhay.

Tumawag sa 911 o pumunta kaagad sa ospital.

Mag-click para sa Tagalog

با علائم سکته مغزی آشنا شوید.
اقدام سریع شما می تواند یک زندگی را نجات دهد.

با 911 تماس بگیرید یا فوراً به بیمارستان بروید.

برای فارسی کلیک کنید