Stroke is an emergency
El derrame cerebral es una emergencia
中風是一種危急的情況
Đột qụy là một trường hợp nguy cấp
Ang stroke ay isang emergency
سکته یک اورژانس است

Learn the signs of a stroke.
Your quick action could save a life.
Call 911 or go to the hospital immediately.

Aprenda las señales de un derrame cerebral. Con su pronta acción puede salvar una vida.
Llame al 911 o vaya al hospital inmediatamente.

辨識中風症狀能夠在緊急關頭
可以救回一條生命.
請至電911或立既前往醫院求治.

Tìm hiểu các dấu hiệu của sự đột qụy. Phản ứng nhanh chóng của bạn có thể cứu một mạng người.
Gọi 911 hoặc đến bệnh viện ngay lập tức.

Alamin ang mga palatandaan ng stroke. Ang iyong mabilis na pagkilos ay maaaring makatipid ng isang buhay.

Tumawag sa 911 o pumunta kaagad sa ospital.

با علائم سکته مغزی آشنا شوید.
اقدام سریع شما می تواند یک زندگی را نجات دهد.

با 911 تماس بگیرید یا فوراً به بیمارستان بروید.